top of page

HIGHLIGHT:

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยห้องเรียนผู้ประกอบการ ร่วมกับ Expara (ประเทศไทย) จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการออนไลน์ในหัวข้อ "การประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ" ส่งท้ายเดือนเมษายน 2564 โดยหลักสูตรนี้ทาง คุณ Douglas Abrams Founder & CEO of Expara จะให้คำแนะนำและอธิบายการประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพทีละขั้นตอน เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมจาก หลักสูตร การประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพฉบับ VC  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรมใดๆทั้งสิ้น  

หลักสูตรอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการรับมือและฟื้นฟูธุรกิจอย่างเร่งด่วนโดย Youth Business International ด้วยการสนับสนุนจาก Google.org.  

Startup Valuation Workshop

รายละเอียดการอบรม

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยห้องเรียนผู้ประกอบการ และ Expara ประเทศไทย เพื่อขยายความวิธีการประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ ตามข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพฉบับ VC ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2564 

้หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการนี้ คุณ Douglas Abrams เป็นผู้ออกแบบหลักสูตรและเป็นวิทยากรดำเนินการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ ผ่านการบรรยายทีละขั้นตอนและพิจารณาตัวอย่างประกอบตลอดหลักสูตร รวมถึงข้อผิดพลาดต่างๆที่มักพบบ่อย และการเจรจามูลค่าสตาร์ทอัพว่าควรดำเนินการอย่างไร

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัตินี้ จัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง โดยครอบคลุมเนื้อหาสำคัญดังนี้  

 

 • ทบทวนความรู้พื้นฐานการประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพที่นิยมใช้

 • ขั้นตอนการจัดทำประมาณการงบการเงิน ประกอบด้วย การประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสด 

 • การประยุกต์วิธีการประเมินมูลค่าทั้งสามวิธี ได้แก่ การคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) การประเมินมูลค่าเชิงเปรียบเทียบ และการประเมินมูลค่าวิธี VC

 • เทคนิคการประเมินมูลค่า เช่น ข้อผิดพลาดที่มักพบบ่อยในการประเมินมูลค่าธุรกิจระยะเริ่มต้น เทคนิคการเจรจา เป็นต้น

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

 

 • ได้รับเอกสารประกอบการบรรยายที่สามารถดาวน์โหลดได้ก่อนเริ่มต้นการอบรม 

 • ได้รับลิงค์เพื่อทบทวนเนื้อหา หลังการอบรม 

 • ร่วมเสวนาไปกับคุณ Douglas Abrams ระหว่างการบรรยายเพื่อซักถามข้อสงสัยและคำถามอื่นๆ ของท่าน 

 

ตารางการอบรม

 • วันที่จัดอบรม 19, 21, 27 และ 29 เมษายน 2564 ​

 • เวลา 18.00 - 19.30 น.

 • อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar

ตารางการอบรม

ครั้งที่ 1

 19 เม.ษ. 64

18.00 - 19.30 

แนวคิดพื้นฐานการประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ & การประมาณการรายได้

 • ความแตกต่างระหว่างการประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพและวิธีทางการเงินทั่วไป

 • วิธีการประเมินมูลค่า 3 วิธีสำหรับการประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ

 • ขั้นตอนการประมาณการรายได้

ครั้งที่ 2

 21 เม.ษ. 64

18.00 - 19.30 

การประมาณการรายจ่าย และ กระแสเงินสด & การประเมินมูลค่าด้วยวิธีกระแสเงินสดคิดลด และ วิธีเปรียบเทียบ

 • การประมาณการรายจ่าย & กระแสเงินสด 

 • วิธีการประเมินมูลค่าโดยการเทียบเคียง

 • การประเมินมูลค่าโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด

 ครั้งที่ 3

 27 เม.ษ. 64

18.00 - 19.30 

วิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธี VC

 • การประเมินมูลค่า การขายกิจการ

 • การคำนวณมูลค่าตามสัดส่วนหุ้นที่ลดลงในการระดมทุนรอบต่อๆไป

 • การประเมินมูลค่าโดยวิธี VC 

ครั้งที่ 4

 29 เม.ษ. 64

18.00 - 19.30 

องค์ประกอบอื่นๆที่ควรพิจารณา

 • ข้อผิดพลาดที่มักพบบ่อยในการประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพ

 • ข้อกำหนด Valuation Caps และอื่นๆที่ควรทราบ 

 • กลยุทธ์การเจรจา

บทความสรุปใจความสำคัญ

ทางทีมงานได้เรียบเรียงใจความสำคัญจากการอบรมทั้งสี่ครั้งเพื่อให้ทุกท่านสามารถเลือกอ่านหัวข้อที่ท่านสนใจได้ตามความสนใจ แบ่งเป็นบทความทั้ง 7 หัวข้อ ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทางห้องเรียนผู้ประกอบการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

bottom of page