top of page
Fund-Rising-Main-Web-2-02.png

ภาพรวมโครงการ

โครงการ ให้คำปรึกษาด้านการระดมทุน โดย Douglas Abrams เป็นคลินิกให้คำปรึกษาธุรกิจ ซึ่งดำเนินงานโดย Expara (ประเทศไทย) ภายใต้โครงการการรับมือและฟื้นฟูธุรกิจอย่างเร่งด่วน ของ Youth Business International ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Google.org และจัดขึ้นทุกเดือนระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564

 

โดยการดำเนินโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ให้สามารถเข้าถึงการรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้คำแนะนำด้านธุรกิจ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการกำลังเผชิญอยู่  และร่วมค้นหาแนวทางในการปรับกลยุทธ์และรับมือกับความผันผวนในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ 

โครงการนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆต่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 

โครงการให้คำปรึกษาด้านการระดมทุน

1-on-1 02-01.jpg

 

รายละเอียดโครงการ

 

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับชั่วโมงรับคำปรึกษาระยะเวลา 60 นาทีจากคุณ 

คุณ Douglas Abrams ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Expara ผ่าน Zoom ด้วยประสบการณ์ด้านการลงทุนในสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า 20 ปี การประชุมเพื่อรับคำปรึกษานี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจประเด็นความท้าทายทางธุรกิจต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่ รวมถึงการประเมินทางเลือกที่เหมาะสมในสถานการณ์นั้นๆ  

 

นอกจากนี้ คุณ Douglas Abrams จะตอบคำถามในหัวข้อต่างๆที่ผู้ประกอบการมีความกังวล และช่วยให้มุมมองของนักลงทุนต่อประเด็นนั้นๆ เพื่อประกอบแนวทางการพิจารณาการดำเนินกลยุทธ์ขั้นต่อไป โดยระหว่างการประชุมทางทางทีมงานที่สามารถพูดภาษาไทยได้จะ stand by ในกรณีเกิดเหตุขัดขัอง หรือท่านมีข้อสงสัยในประเด็นด้านใด  ทางทีมงานพร้อมให้ความช่วยเหลือ

 

ตัวอย่างประเด็นคำถามของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

  • รูปแบบการดำเนินธุรกิจ

  • การประมาณการณ์งบการเงินและการประเมินมูลค่าสตารํทอัพ

  • กลยุทธ์การระดมทุน

  • กลยุทธํการ Exit

  • โครงสร้างผู้ถือหุ้น

DKA-Photo-e1532995576579 2 copy.png
Douglas Abrams

คุณดักลาส ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกซ์พารา เวนเจอร์ ประเทศไทย บริษัท เอกซ์พารา ประเทศเวียดนาม และ บริษัท เอกซ์พารา ประเทศมาเลเซีย ก่อนจะย้ายมาที่ประเทศ สิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2543 เขาดำรงตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงาน เทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร เจ พี มอร์แกน เป็นระยะเวลา 14 ปี โดยดำรงตำแหน่ง Global Markets, Head of Internet Marketing ในช่วง ระหว่างปี พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2542 และ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศวานิชธนกิจ 

 

คุณดักลาส เป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับ แต่งตั้งเป็น Adjunct Associate Professor ประจำมหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ (National University of Singapore หรือ NUS) ประจำวิชา New Venture Creation สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ Technopreneurship สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็น Visiting Professor ประจำวิชา ธุรกิจร่วมลงทุน ให้แก่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน 

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

TrahLuckyTH760x400-06.jpg

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยใช้ ลิงค์ลงทะเบียนด้านล่างนี้​

 

ทางทีมงานสนับสนุนผู้ประกอบการจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติและสถานะของผู้เข้าสมัคร และจะติดต่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดภายใน 3 วันทำการ เพื่อยืนยันเวลานัดหมายอีกครั้ง ทางทีมงานจะประสานงานส่งรายละเอียดการเตรียมข้อมูลพร้อมรายละเอียดการประชุมผ่านระบบ ก่อนถึงวันนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. ผู้ประกอบการธุรกิจสัญชาติไทย หรือ

  2. กิจการที่จดทะเบียนในประเทศไทย

  3. ดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการวันนี้ !!

frame (2).png

สแกน QR Code หรือ Registration Link

bottom of page