top of page
investors.jpg

HIGHLIGHT:

Expara (ประเทศไทย) โดยความร่วมมือกับ Youth Business International ภายใต้โครงการการรับมือและฟื้นฟูธุรกิจอย่างเร่งด่วนโตยการสนับสนุนของ Google.org จัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ซีรีย์ "Working with Investors" เพื่อสร้างความเข้าใจในกลุ่มผู้ประกอบการด้านกระบวนการพิจารณาการลงทุนของนักลงทุนกลุ่มต่างๆ ในระบบนิเวศสตาร์ทอัพ ซึ่งซีรีย์นี้จะจัดขึ้นในเดือน มกราคม ถึง เมษายน 2564

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับฟังมุมมอง จากนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญการร่วมทุนสตาร์ทอัพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และให้คำแนะนำต่อผู้ประกอบการ ในประเด็นที่สำคัญต่อกระบวนการระดมทุน

Working with Investors 

รายละเอียดหลักสูตร

สำหรับสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้น การทำงานกับนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการร่วมทุนสตาร์ทอัพ ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเสริมศักยภาพธุรกิจ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการระดมทุนรอบต่อไปเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการควรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการสร้างเครือข่ายกับนักลงทุน รวมถึงเข้าใจความคาดหวัง วัตถุประสงค์ และแนวทางการพิจารณาการลงทุน ของนักลงทุนกลุ่มต่างๆ ในระบบนิเวศสตาร์ทอัพ

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เพื่อวางกลยุทธ์การระดมทุน ทาง Expara ประเทศไทย โดยความร่วมมือจากกลุ่มนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ผ่าน Working with Investors ซีรีย์ Webinar ออนไลน์ ที่จะจัดขึ้นในเดือนมกราคมถึง เมษายน 2564 ครอบคลุมหัวข้อหลักดังนี้

  • Connecting with the Angels 

  • What do CVCs look for? 

  • Getting to the Right VCs

  • Startup - Investors' Relationship

ตารางการอบรม

WorkingWithInvestors-04.jpg

กิจกรรมนี้จัดขี้นเมื่อวันที่ 12 ม.ค.2564 และได้รับเกียรติจากคุณ Robert Lonmitz และ

คุณ Ivan Yong อธิบายภาพรวมของ Angel Investors ในประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ พร้อมฟังเทคนิคการเข้าถึงนักลงทุน และข้อควรระวัง

WorkingWithInvestors-01_0.jpg

นักลงทุน CVC ถือเป็นกลุ่มนักลงทุนที่สำคัญในระบบนิเวศสตาร์ทอัพไทย ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาการร่วมทุนนั้นจะแตกต่างจากนักลงทุน VC อย่างไร ในกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

WorkingWithInvestors-02_0.jpg

ผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นอาจจะมองข้ามความแตกต่างในกลุ่มนักลงทุน VC เช่นกลยุทธ์การลงทุน ขนาดกองทุนและอุตสาหกรรมที่สนใจ ปัจจัยต่างๆเหล่านี้สำคัญอย่างไร ฟังคำตอบจากนักลงทุน VC ในวันที่ 4 มีนาคม 2564

WorkingWithInvestors-03_0.jpg

ส่งท้าย Webinar Series ด้วยเสวนาพิเศษในวันที่ 1 เมษายน 2564 เจาะลึกประเด็นทางกฎหมายในการเจรจาเงื่อนไขการระดมทุน และบทบาทของนักลงทุนในการสนับสนุนสตาร์ทอัพหลังจากบรรลุข้อตกลงร่วมลงทุน 

bottom of page