top of page

HIGHLIGHT:

Expara (ประเทศไทย) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยห้องเรียนผู้ประกอบการ จัดหลักสูตรอบรมพิเศษ เจาะประเด็นการระดมทุนสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้น พาผู้ประกอบการไทยทุกๆท่านมาร่วมเจาะลึก ข้อผิดพลาดด้านการระดมทุนที่มักพบบ่อยในสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตลอดโครงการ 

 

หลักสูตรอบรมจะจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้งผ่านช่องทางออนไลน์ โดยคุณ Douglas Abrams ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เป็นผู้ออกแบบเนื้อหา และเป็นวิทยากรบรรยายเนื้อหาแบบ "Live" พร้อมตอบทุกประเด็นคำถามจากผู้เข้าร่วมอบรม

เจาะประเด็นการระดมทุนสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้น

ความเป็นมา

หลักสูตรอบรมเจาะประเด็นการระดมทุนสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้น เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างโครงการการรับมือและฟื้นฟูธุรกิจอย่างเร่งด่วน ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกภายใต้การดำเนินงานของ Youth Business International โดยการสนับสนุนของ Google.org โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการระดมทุนจากผู้เชี่ยวชาญในเชิงลึก และสามารถนำข้อคิดจากหลักสูตรต่างๆ เพื่อประกอบการปรับตัวทางธุรกิจและวางกลยุทธ์ด้านการระดมทุนต่อไป 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอบรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้รับการออกแบบเพื่อเจาะลึกปัญหาและอุปสรรคที่มักพบบ่อยในการเจรจาการระดมทุนสำหรับสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้น ครอบคลุมหัวข้อหลักดังนี้

 

  • ปัญหาโครงสร้างผู้ถือหุ้น (Messy Cap Table) ผลกระทบต่อศักยภาพการระดมทุนและแนวทางการแก้ปัญหา

  • วิธีการประเมินมูลค่าสำหรับสตาร์ทอัพ (Valuation) นำเสนอมุมมองจากนักลงทุนและวิธีการประเมินมูลค่าธุรกิจที่นักลงทุน VC มักใช้ประกอบการพิจารณา

  • กลยุทธ์การ Exit (Exit Strategies) ความสำคัญและความสัมพันธ์ต่อกลยุทธ์การระดมทุน

  • เกณฑ์การพิจารณารับเงินทุนสนับสนุนจาก Corporate Venture Capital (CVC)

  • เปรียบเทียบกรณีศึกษาเงื่อนไขการระดมทุนที่สตาร์ทอัพเสียเปรียบและเงื่อนไขที่เหมาะสม

รูปแบบการอบรม

  • บรรยายภาษาอังกฤษโดย คุณ Douglas Abrams, CEO & Founder of Expara อาจารย์ผู้สอนวิชา Entrepreneurship และ Venture Building ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

  • ออนไลน์ผ่าน Webinar

  • จัดอบรมในเดือนพฤศจิกายน 2563 และ มกราคม - เมษายน 2564  ​

  • ช่วงเย็นเวลา 18.00 - 19.30 น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม info@expara.com​​

ตารางการอบรม

337x202-19.png

กิจกรรมนี้จัดขี้นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ท่านสามารถอ่านสรุปในรูปแบบบทความ หรือ

รับชมการอบรมผ่านทางห้องเรียนผู้ประกอบการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Size337x202-15.png

กิจกรรมนี้จัดขี้นวันที่ 27 มกราคม 2564

ท่านสามารถอ่านสรุปในรูปแบบบทความ หรือ

รับชมการอบรมผ่านทางห้องเรียนผู้ประกอบการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Exit Strategy.png

กิจกรรมนี้จัดขี้นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ท่านสามารถอ่านสรุปในรูปแบบบทความ หรือ

รับชมการอบรมผ่านทางห้องเรียนผู้ประกอบการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

CVC.png

กิจกรรมนี้จัดขี้นวันที่ 17 มีนาคม 2564

ท่านสามารถอ่านสรุปในรูปแบบบทความ หรือ

รับชมการอบรมผ่านทางห้องเรียนผู้ประกอบการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Bad deal.png

กิจกรรมนี้จัดขี้นวันที่ 8 เมษายน 2564 

ท่านสามารถอ่านสรุปในรูปแบบบทความ หรือ

รับชมการอบรมผ่านทางห้องเรียนผู้ประกอบการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Thumbnail-01.png

กิจกรรมนี้จัดขี้นวันที่

19, 21, 27 & 29 เมษายน 2564

ท่านสามารถอ่านสรุปในรูปแบบบทความ หรือ

รับชมการอบรมผ่านทางห้องเรียนผู้ประกอบการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

bottom of page